Ademtherapie Den Haag

vergoedingen en voorwaarden

Particulieren

Voor individuele adem- en ontspanningstherapie en/of stress en burn-out coaching werk ik met sessies van 60 of 90 minuten.

Neem hier contact met me op. Dan bespreken we de mogelijkheden.

Kennismaken?
Wil je eerst vrijblijvend en kosteloos kennismaken? Dat kan. Ik maak graag een afspraak om te bellen (15 minuten).

Zorgverzekeraars

Door de grote zorgverzekeraars worden de sessies (gedeeltelijk) vergoed vanuit het alternatieve pakket. Voor een indicatie kunt u kijken op vergoedingen in 2023.

Neem echter altijd contact op met de verzekering voor de bevestiging in uw geval.

Traject “Belastbaarheid Managen” via werkgever

Voor werknemers is er ook een optie om de behandelingen te laten vergoeden door de werkgever. Neem voor meer informatie contact op via info@ademtherapiedenhaag of via het telefoonnummer 06-2862 4365.

 

Informatie en betalingsvoorwaarden praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie volgens de Methode Van Dixhoorn

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een thera­peut aangesloten bij de Van Dixhoorn Vereniging of haar/zijn waarnemer, zijn de volgende voorwaarden van toepas­sing:

  1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling adem- en ontspanningstherapie volgens de methode Van Dixhoorn (vervolgens AOT te noemen). Hij/zij kan zich niet aan betaling van een door de therapeut AOT gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij/zij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer de zorgverzekeraar niet bereid is behan­del­nota’s te restitueren.
  1. Behandelingen die de cliënt al dan niet ten laste kan laten komen van de verzekering of aanvullende verzekering worden rechtstreeks aan de cliënt/patiënt, via een nota, gedeclareerd.
  1. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de therapeut AOT het recht het verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzeke­ring ver­goedt dit niet. Afzeg­ging van een behandelingsafspraak op maan­dag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn ge­schied.
  1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de therapeut AOT, bij wie de cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechts­wege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestel­de termijn zal zijn verstreken, is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoe­ning. De therapeut AOT is eveneens gerech­tigd extra admini­stratiekos­ten in rekening te brengen zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de therapeut AOT heeft.
  1. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitenge­rechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 30,= inclusief omzetbelasting.
  1. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren heeft, dient hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening kenbaar te maken, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de therapeut AOT verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapie AOT van beslissende aard.
  1. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en therapeut AOT , waarop deze voor­waarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Gooi- en Eemland te Amersfoort, onder nummer 32116828.

NB – de therapeut heeft een inspanningsverplichting tot onderzoek met/naar de cliënt. Garanties kunnen niet worden gegeven.

Nieuwsgierig naar hoe het met je gesteld is?
Vul de vragenlijsten in en krijg feedback!

Inschrijven voor de nieuwsbrief